Reservation

L'eauberge

Hautes Vosges - Saulxures-sur-Moselotte

Reservation

 Naam/Nom *
Voornaam/Prénom *
Adres/Adresse *
Postcode/Code postal *
Gemeente/Commune *
Land/Pays *
e-mail *
Telefoonnummer/Téléphone *

Reservatie/Reservation

Wooneenheid/ Partie louée *
Datum aankomst/Arrivée *

DD
/
MM
/
YYYY
Datum vertrek/Depart *

DD
/
MM
/
YYYY
Algemene voorwaarden *
 Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden/j’accepte les conditions générales 

Opmerkingen/Remarques

Extra vragen/Questions supplémentaires:

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

1.Onderwerp

De verhuurder geeft in huur aan de huurder het woonhuis, zoals beschreven en te bekijken op http//:www.leauberge.eu

 

2. Aanvaarding goede staat

De verhuurder biedt de woning aan en de huurder aanvaardt het goed in de staat zoals het zich bevindt, in goede staat van onderhoud, veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid en conform de lokale wetten en besluiten, die van toepassing zijn.

 

3. Bestemming en gebruik

3.1 Elke wijziging door de huurder aan de bestemming of het gebruik van het goed is niet toegestaan.

3.2 Het huis heeft slaapplaatsen en voorzieningen voor maximaal 10 personen. Het is niet toegestaan om de woning met meer dan het vermelde maximum aantal personen te bewonen.

3.3 Staat van het goed : Het verhuurde goed wordt voor in gebruikname volledig gepoetst en in een nette staat gebracht. Bij het verlaten van de woning dient het huis terug in een nette staat afgeleverd te worden (opgeruimd).

Bij het voor de eindschoonmaak vermelde tarief gaan wij er van uit dat u zelf voor vertrek zonodig alles op zijn plaats terugzet, de afwas gedaan is en alle gebruikte huishoudelijke apparatuur en het sanitair is schoongemaakt en u de bedden achterlaat zoals u ze gevonden heeft. Bij niet naleven van deze voorwaarden kunnen extra schoonmaakkosten aangerekend worden.

 

4. Overdracht en onderverhuur

Het is de huurder niet toegestaan zijn rechten over te dragen, noch het pand te verhuren aan derden.

 

5. Betaling en voorwaarden

5.1 De huurprijs staat vermeld op de pagina "Beschikbaarheid/Prijzen".

Alvorens een boeking definitief wordt, dient er 50% van de huurprijs betaald te worden. Het restant van de huurprijs dient minstens 4 weken voor ingebruikname van het goed betaald te worden.

5.2. De verplichting van de verhuurder om toegang tot het goed te verschaffen wordt uitgesteld tot de huur volledig aantoonbaar betaald is en de huurovereenkomst door middel van e-mail afgesloten is.

5.3 Bij niet-tijdige betaling is de huurder in verzuim. De verhuurder stelt hem hier per e-mail of telefonisch van op de hoogte. Hij heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen de 7 dagen te voldoen. Indien de betaling ook dan uitblijft, wordt het huurcontract geannuleerd op de dag van het verzuim. Het vooruitbetaalde bedrag van 50% geldt dan als annuleringskost.

5.4 Indien de huurovereenkomst binnen 7 weken voor de dag van aanvang tot stand komt, moet terstond de gehele huurprijs worden voldaan.

5.5 De verhuurder behoudt zich het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. In dat geval wordt de huurder zo snel mogelijk op de hoogte gesteld van de annulatie van het huurcontract en zal deze binnen twee weken na annulatie de reeds betaalde huur teruggestort krijgen.

 

6. Verbruik en kosten

6.1 De vaste kosten staan vermeld op de pagina 'Prijzen'. Hierin is inbegrepen : kosten voor het normale verbruik van water, elektriciteit en verwarming.

6.2 Bed- en keukenlinnen en eindschoonmaak zijn niet voorzien in de huurprijs.

In geen geval mogen de bedden gebruikt worden zonder bedlinnen. Bij niet naleven van deze voorwaarden kunnen extra schoonmaakkosten aangerekend worden.

6.3 De huurder verbindt er zich toe, het verhuurde goed en zijn inhoud in alle situaties te behandelen als een goede huisvader. Dit betreft o.a het sluiten van ramen en deuren bij wind/regen, het afsluiten van de woning bij afwezigheid. Het redelijk verbruiken van water, elektriciteit en verwarming. Het verstandig en verantwoordelijk omgaan met de houtkachel. Dit is niet anders dan hout of houtbriketten te verbranden. Bij overmatig verbruik of misbruik waardoor schade ontstaat zal dit verrekend worden met de betaalde huurwaarborg.

 

7. Afvalverwerking

7.1 De huurder verbindt er zich toe om zijn afval correct te sorteren .

 

 

8. Huurwaarborg

8.1 De huurder betaalt een huurwaarborg van 250 euro per wooneenheid aan de verhuurder, alvorens hij het goed in gebruik mag nemen.

8.2 De verplichting van de verhuurder om toegang tot het goed te verschaffen wordt uitgesteld tot de huurwaarborg volledig aantoonbaar betaald is. Bij gebreke van betaling zal de overeenkomst op de ingangsdatum als ontbonden worden beschouwd. De huurwaarborg staat volledig los van de te betalen huur.

8.3 De verhuurder kan na de huurperiode deze waarborg gebruiken om eventuele schade te verrekenen Zie ook 'Huurinstructies'.

8.4 Wanneer geen schade verricht is, zal deze huurwaarborg binnen 2 weken na de huurtermijn terugbetaald worden door de verhuurder. Eventuele bankkosten hieraan verbonden (let wel: bij correct gebruik van de IBAN gegevens is een bankoverschrijving binnen de EU gratis) zijn ten laste van de huurder.

 

9. Aansprakelijkheid huurder

9.1 De huurder is aansprakelijk voor schade aan het vakantiehuis toegebracht door hemzelf en/of door zijn reisgenoten dan wel bezoekers. Hij is gedurende de huurperiode verantwoordelijk voor het huis en hij verplicht zich het huis netjes en schoon te houden. Het wordt aanbevolen om naast de eigen WA-verzekering een aparte reisverzekering te sluiten.

9.2 Het is de huurder niet toegestaan om meer of andere personen c.q. dieren in het vakantiehuis onder te brengen, dan die vermeld staan op de huurovereenkomst. De eigenaar mag in dat geval de huurder weigeren.

9.3 De huurder is verantwoordelijk voor alle vormen van schade inclusief aan inboedel zoals op het einde of na de verhuurperiode door de verhuurder wordt vastgesteld.

9.4 Alle schade dient voor vertrek van de huurder aan de verhuurder gemeld te worden.

9.5 In geval van geen schade wordt de huurwaarborg binnen 1 week na het verstrijken van de huurperiode door de verhuurder aan de huurder per bank teruggestort via bankrekening.

 

10. Bezoek van de verhuurder

Het is de verhuurder toegestaan, door middel van een afspraak met de huurder, het goed te bezoeken, met als doel na te gaan of alle verplichting uitgevoerd worden. Dit recht moet rekening houden met het privé leven van de huurder en met mate uitgevoerd.

 

11. Verantwoordelijkheid bij ongevallen en inbraak

11.1 De verhuurder is niet verantwoordelijk voor ongevallen die in en/of rondom het huis gebeuren.

11.2 De huurder is verantwoordelijk voor diefstal van en schade aan de inboedel als de diefstal gebeurt zonder sporen van braak. Bij diefstal zonder sporen van braak, bijv. door het niet afsluiten van ramen en deuren bij afwezigheid, is de huurder aansprakelijk voor de geleden schade.

 

12. Allerlei

12.1 De verhuurder behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen door middel van errata.

12.2 De verhuurder is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk en verantwoordelijk voor onstane schade aan alle betrokken personen of roerende- en onroerende goederen.

En tot slot goede afspraken maken goede vrienden. Een goede verhuurder en huurder merkt natuurlijk niets van al deze voorwaarden, maar bij calamiteiten weet een ieder toch wat de afspraken zijn.

 

 

 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES

1. Le propriétaire loue la maison au locataire, telle que décrite sur le site http / /: www.leauberge.eu

 

 

2. condition d'acceptation

Le propriétaire offre la propriété et le locataire accepte le bien dans l'état où il se trouve, c’est-à-dire dans un état qui garantit la bonne maintenance, la sécurité, l’hygiène et la salubrité et en conformité avec les lois .

 

3. Destination et utilisation

3.1 Aucune modification par le locataire à la destination ou l'utilisation de la propriété n'est autorisée.

3.2 La maison dispose de couchages et d’installations pour un maximum de 12 personnes. Il n'est pas permis de séjourner dans la maison avec plus de 10 personnes.

3.3 Etat de la propriété: Le bien loué est entièrement nettoyé avant toute location. A la fin du séjour la maison doit se trouver dans l’état original. Cela signifie que, avant son départ, le locataire doit:

-ranger la maison

-remettre tout en position

-faire la vaisselle

-nettoyer tous les appareils ménagers et la salle de bains

-faire les lits comme il les avait trouvés à son arrivée.

Le non-respect de ces conditions peut entraîner des frais de nettoyage supplémentaires.

4. Cession et sous-location

Le locataire ne peut ni transférer ses droits ni louer le bien à d'autres personnes.

 

 

5. Paiement et conditions

5.1 Le prix de location est indiqué à la page "Disponibilités/Tarifs".

La réservation n’est définitive qu’après paiement d’un acompte de 50% du prix de location. Le solde restant devra être payé au moins 4 semaines avant le début du séjour.

5.2. L'obligation du propriétaire de donner accès à la propriété est remise jusqu'à confirmation du paiement du prix de location total et confirmation de la conclusion du contrat de location par mail.

5.3 En cas de retard de paiement, le locataire est en défaut. Le propriétaire l’en informe par mail ou par téléphone. Il est toujours possible d’acquitter le montant dû dans les 8 jours. Si le propriétaire n’a toujours pas reçu le paiement dans les 8 jours suivant la sommation, le contrat sera résilié le jour d’échéance. Le paiement anticipé ne sera pas remboursé et couvrira les frais d'annulation de 50% .

5.4 Si le contrat est conclu dans les 7 semaines avant le début du séjour, la totalité du prix de location devra être versée au moment de la réservation.

5.5 Le propriétaire se réserve le droit de résilier le contrat en raison de circonstances importantes. Dans ce cas, le locataire sera avisé de la résiliation du contrat dès que possible et les sommes déjà versées seront remboursées dans les deux semaines après l'annulation.

 

 

6. Consommation et coût

6.1 Les coûts fixes sont listés à la page "Tarifs". Ils comprennent: les frais pour la consommation normale d’eau, d'électricité et de chauffage.

6.2 Le nettoyage final et la location de linge ne sont pas compris dans le prix de location.

Dans aucun cas, les lits ne peuvent être utilisés sans draps. Le non-respect de ces conditions peut entraîner des frais de nettoyage supplémentaires.

6.3 Le locataire s'engage à traiter le bien loué et son contenu dans toutes les situations en bon père de famille. Ces préoccupations portent sur la fermeture des fenêtres et des portes en cas de vent ou pluie, la fermeture de la maison en son absence, la consommation raisonnable d'eau, d'électricité et de chauffage, l'utilisation rationnelle et responsable de la poêle (briquettes de bois ou bois). Toute consommation excessive ou des dommages causés par des abus seront déduits de la caution.

 

 

7. Élimination

7.1 Le locataire s'engage à trier ses déchets correctement.

 

8. Dépôt

8.1 Le locataire versera au propriétaire une caution avant toute utilisation du bien.

8.2 L'obligation du propriétaire de donner accès est suspendue jusqu'à confirmation de versement de la caution. A défaut de paiement le contrat sera considéré comme résilié. La caution est indépendante du prix de location.

8.3 Après la période de location, le propriétaire peut utiliser la caution pour compenser d’éventuels dommages causés au bien.

8.4 Sans dommages, la caution sera remboursée dans les 2 semaines après la période de location. D’éventuels frais bancaires seront à la charge du locataire (note: les virements bancaires sont gratuits sein de l'UE lorsque les données IBAN sont utilisées correctement).

 

 

9. Responsabilité du locataire

9.1 Le locataire est responsable pour les dommages causés à la maison par lui-même et / ou les personnes qui l’accompagnent ou les visiteurs. Il est responsable durant la période de location pour la maison et il s'engage à tenir la maison propre et en ordre. Il est recommandé de contracter une assurance de voyages en complément à son assurance responsabilité personnelle.

9.2 Il n'est pas autorisé d’accueillir dans la maison d’autres personnes ou animaux que ceux mentionnés dans le contrat. Dans ce cas, le propriétaire peut refuser l’accès au locataire.

9.3 Le locataire est responsable pour toutes les formes de dommage attestées à la fin ou après la période de location, y compris les endommagements du mobilier.

9.4 Tous les dommages doivent être signalés par le locataire avant le départ.

9.5 En cas d'absence de dommage, la caution sera remboursée par virement bancaire dans la semaine après la période de location.

 

10. Visite du propriétaire

Le propriétaire a le droit de visiter son bien après accord du locataire, afin de s’assurer que les règles sont respectées. Ce droit doit tenir compte de la vie privée du locataire et sera utilisé avec modération.

 

11. Responsabilité en cas d’accidents et de cambriolages

11.1 Le propriétaire n'est pas responsable pour les accidents à l’intérieur ou autour de la maison.

11.2 Le locataire est tenu responsable pour tout vol ou dommage au mobilier en cas de vol ou dommages sans signe apparent d'effraction, par exemple pour ne pas avoir fermé portes ou fenêtres tout en étant absent.

 

 

12. Divers

12.1 Le propriétaire se réserve le droit d'apporter des changements par le biais d'errata.

12.2 Le propriétaire n’est en aucun cas responsable pour des dommages causés ni à des personnes, ni à des biens mobiliers ou immobiliers.

Et enfin, de bons accords font de bons amis. De bons propriétaires et locataires ne se rendent pas compte de toutes les conditions ci-dessus, mais en cas de problème les règles sont claires et indiscutables.